ข่าว : "เป็นตำบลที่มีโครงสร้างพื้นฐานดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง"

รายละเอียด  : "เป็นตำบลที่มีโครงสร้างพื้นฐานดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง"ผู้แจ้งข่าว : "เป็นตำบลที่มีโครงสร้างพื้นฐานดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง" ประกาศเมื่อ :