วันนี้ :
1 คน
เมื่อวาน :
18 คน
เดือนนี้ :
18 คน
เดือนที่แล้ว :
351 คน
ปีนี้ :
3,789 คน
ปีที่แล้ว :
3,414 คน
ทั้งหมด :
24,664 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.227.97.219
10 กุมภาพันธ์ 2557
QRCODE : WWW.SAORAIMAI.GO.TH
แบบคำร้องแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ
 
เขียนที่
 
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
         ตามที่ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ** อายุ ** หมายเลขบัตรประชาชน ** อยู่บ้านเลขที่ ** ถนน หมู่ที่ ** ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ ** อีเมล์
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ** เป็นเงินสด ในอัตราเดือนละ ** บาท/เดือน และได้แสดงความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีการ
   
(วิธีเดิม) (เลือกได้ 1 วิธี)**:
เป็นเงินสด
รับเป็นเงินโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
โอนเข้าบัญชีในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มี
สิทธิธนาคาร
เลขที่บัญชีนั้น
   
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนวิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือกได้ 1 วิธี)**:
เป็นเงินสด
รับเป็นเงินโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
โอนเข้าบัญชีในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มี
สิทธิธนาคาร
เลขที่บัญชีนั้น
พร้อมแนบสำเนาเอกสารดังนี้ (อัพโหลดภาพถ่ายเอกสารลงในระบบเป็นไฟล์ภาพ หรือ pdfก็ได้)
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร อื่นๆ
สำเนาบัตรประชาชน** :
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร** :
เอกสารประกอบ 3 :
เอกสารประกอบ 4 :
เอกสารประกอบ 5 :
หากติดต่อท่านไม่ได้ให้ระบุบุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ชื่อ/สกุล **หมายเลขโทรศัพท์ **
 
หมายเหตุ 1. การส่งคำร้องผ่านระบบ e-service ผู้ยื่นคำร้องต้องเปลี่ยนแปลงการรับเงิน 2 วิธี คือ เปลี่ยนเป็นรับเป็นเงินสดด้วยตนเอง กับเปลี่ยนเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หากประสงค์ใช้วิธีอื่น ๆ ให้ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงกับ จนท.อบต.วิสัยใต้ โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-689188
2. หาก อบต.ประสงค์จะขอรับเอกสารเพิ่มเติมจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วันทำการ
รหัสส่งข้อมูล :