ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
13 พ.ย. 2561
342 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
07 พ.ย. 2561
343 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
05 พ.ย. 2561
344 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
26 ต.ค. 2561
345 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
196
24 ต.ค. 2561
346 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อใบเสร็จรับเงินและวัสดุแบบพิมพ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
18 ต.ค. 2561
347 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2561
199
17 ต.ค. 2561
348 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
12 ต.ค. 2561
349 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
194
08 ต.ค. 2561
350 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
02 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40