ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 การประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
26 มิ.ย. 2562
272 ประชาสัมพันธ์แผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
203
21 มิ.ย. 2562
273 ประชาสัมพันธ์ มาเรียนรู้วิธีการดูแลก่อนและหลังการผ่าตัดทำหมัน และทำไมต้องทำหมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
185
10 มิ.ย. 2562
274 ประชาสัมพันธ์ วิธีการคัดแยกขยะให้สามารถรีไซเคิลได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
10 มิ.ย. 2562
275 ประชาสัมพันธ์ สัตว์อะไบ้างที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าได้ และวิธีพาน้องสุนัขไปเดิกเล่นให้ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
186
07 มิ.ย. 2562
276 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันสัตว์เลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
187
06 มิ.ย. 2562
277 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
17 พ.ค. 2562
278 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบ 6 เดือน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
07 พ.ค. 2562
279 ประชาสัมพันธ์ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
29 เม.ย. 2562
280 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
192
19 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39