ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
18 พ.ย. 2562
252 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( หมู่4 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
275
18 พ.ย. 2562
253 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนตุลาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
07 พ.ย. 2562
254 ประกาศเรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
01 พ.ย. 2562
255 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ที่ 5 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 พ.ย. 2562
256 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
21 ต.ค. 2562
257 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ที่ 7 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
195
18 ต.ค. 2562
258 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
15 ต.ค. 2562
259 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
11 ต.ค. 2562
260 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
08 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39