ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 พ.ย. 2561
242 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ต.ค. 2561
243 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
105
24 ต.ค. 2561
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อใบเสร็จรับเงินและวัสดุแบบพิมพ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
18 ต.ค. 2561
245 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2561
114
17 ต.ค. 2561
246 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
12 ต.ค. 2561
247 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
107
08 ต.ค. 2561
248 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ต.ค. 2561
249 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 ต.ค. 2561
250 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
03 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30