ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
20 เม.ย. 2563
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
17 เม.ย. 2563
223 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ 23 เม.ย. - 30 มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
17 เม.ย. 2563
224 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
15 เม.ย. 2563
225 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนมีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
186
02 เม.ย. 2563
226 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
02 เม.ย. 2563
227 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
30 มี.ค. 2563
228 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 5/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
27 มี.ค. 2563
229 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
158
27 มี.ค. 2563
230 แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กรณีกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39