ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
29 พ.ค. 2563
212 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
29 พ.ค. 2563
213 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนเมษายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
179
08 พ.ค. 2563
214 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 4676/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
03 พ.ค. 2563
215 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 4677/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
03 พ.ค. 2563
216 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
03 พ.ค. 2563
217 มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
03 พ.ค. 2563
218 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
25 เม.ย. 2563
219 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
171
23 เม.ย. 2563
220 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบคุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39