ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 – 2570
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จึงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข่้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ข้อ 17 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี และให้คำนึ่งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเรียนเชิญท่านเข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนา แจ้งปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

รายชื่อสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลตามเอกสารด้านล่าง กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยุ่ในเขตองคืการบริหรส่วนตำบล ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาชนระดับตำบล ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน